PYTANIA? ZADZWOŃ: +48 667 965 837 lub NAPISZ: sklep@natallyfashion.pl

Zobacz hit dnia!
Kombinezon rękaw długi
Kombinezon rękaw długi
149,00 zł
szt.
Spodnie eleganckie z guzikami
Spodnie eleganckie z guzikami
109,00 zł
szt.
Żakiet-Marynarka
Żakiet-Marynarka
119,00 zł
szt.
Bomberka w kwiaty
Bomberka w kwiaty
109,00 zł
szt.
Sukienka kopertowa w kwiaty
Sukienka kopertowa w kwiaty
149,00 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

ROZDZIAŁ I DEFINICJE

§1.

1. Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie Sklepu Internetowego:

1) Sprzedawca: Magdalena Bździuch prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Usługi Krawiecko­Szwalnicze "NATALIA", zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, adres wykonywania działalności oraz adres do doręczeń, w tym do składania reklamacji: ul. Wierzbowa 3, 23-400 Biłgoraj, nr NIP: 9181949007, nr REGON: 365254829, tel.  +48 667 965 837, e-mail: sklep@natallyfashion.pl;

2) Sklep Internetowy - sklep internetowy działający w domenie internetowej natallyfashion.pl;  

3) Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu Internetowego;

4) Klient– [1] osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub [2] osoba prawna, lub [3] jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z przyznaną ustawą zdolnością prawną -  która może dokonać czynności prawnej ze Sprzedawcą. Przez czynność prawną rozumieć należy zawarcie lub chęć zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

5) Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Część zapisów niniejszego Regulaminu odnosi się wyłącznie do Klientów będących Konsumentami, co jest wprost określone.

6) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z przyznaną ustawą zdolnością prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

7) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta na odległość między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

8) Produkt – rzecz ruchoma, oferowana w Sklepie Internetowym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

9) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016);

10) Usługa Elektroniczna  usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

11) Użytkownik - w zależności od kontekstu Klient lub internauta odwiedzający strony Sklepu Internetowego;

12) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą;

13) Dzień Roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

14) Trwały Nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

15) Polityka prywatności –  informacja na temat ochrony danych osobowych oraz plików cookies i innych technologii w Sklepie Internetowym, dostępna na stronach Sklepu Internetowego;

16)  Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.);

17)  Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm).

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2.

Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz opisuje rodzaje i zasady usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.

§ 3.

Umowy Sprzedaży oraz umowy dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną zawierane są w języku polskim w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 4.

Wszystkie informacje tekstowe i graficzne, zdjęcia produktów, wzorce formularzy i logotypów zamieszczone w Sklepie Internetowym chronione są majątkowymi prawami autorskim i prawami własności intelektualnej (za wyjątkiem zdjęć i logotypów zamieszczonych w Sklepu Internetowym w celu prezentacji Produktu, do których prawa autorskie mogą  należeć do podmiotów trzecich). Zabrania się ich kopiowania, przechowywania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub umieszczania na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

 § 5.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: [1] komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, [2] posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, [3] przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5, [4] włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.

§ 6.

Zakazane jest rozpowszechnianie za pomocą Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym i obraźliwym, naruszających prawa i dobre imię zarówno Sprzedawcy, jak i osób trzecich. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz poszanowaniem praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy i osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

ROZDZIAŁ III ZASADY ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

§ 7.

Treści prezentowane na stronach Sklepu Internetowego, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje są zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 8.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto (zawiera podatki). O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia oraz o innych kosztach, a gdy nie można automatycznie ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 § 9.

1. Klient może złożyć ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sklepem Internetowym dotyczącą zamawianych Produktów:

1) za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego przez wykorzystaniu formularza zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;

2) za pośrednictwem telefonu w dniach i godzinach wskazanych na stronie Sklepu Internetowego.

2. W przypadku Zamówienia realizowanego za pomocą formularza zamówienia, niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj (w przypadku wypadku Klientów niebędących Konsumentami konieczne jest również podanie nazwy firmy oraz numeru NIP) oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktów, cena jednostkowa, łączna wartość Zamówienia, wybrana forma dostawy, wybrana forma płatności. Po skompletowaniu całości Zamówienia Klient wysyła formularz zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie Sklepu Internetowego przycisk „potwierdzam zakup”.

3. Po przyjęciu Zamówienia od Klienta Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail, która zawiera informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji i potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie obejmuje: dane teleadresowe Klienta, Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży, jego cenę i ilość, wybraną formę płatności, sposób i koszt dostawy, całkowitą wartość Zamówienia oraz link do Regulaminu. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w niniejszym punkcie powyżej, Umowę Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem uważa się za zawartą.

4. W przypadku Zamówienia realizowanego drogą telefoniczną, Klient korzysta z numeru telefonu udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego. Klient składający Zamówienie określa Produkt, ilość zamawianego Produktu, wskazuje wybraną formę płatności oraz adres i sposób dostawy. Po skompletowaniu całości Zamówienia Klient określa swój adres kontaktowy (adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny) w celu potwierdzenia Zamówienia. Podczas przyjmowania Zamówienia telefonicznego Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta o całkowitej wartości Zamówienia, w tym także o wielkości kosztów dostawy określonych automatycznie lub skalkulowanych przez Sprzedawcę (w przypadku braku możliwości automatycznego określenia kosztów), a także o wszystkich innych kosztach jakie Klient jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży.

5. Po przyjęciu Zamówienia złożonego przez Klienta drogą telefoniczną, Sprzedawca przesyła, za pomocą Trwałego Nośnika, wiadomość na podany przez Klienta adres kontaktowy (adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny), która zawiera informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji i potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie obejmuje: dane teleadresowe Klienta, Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży, jego cenę i ilość, wybraną formę płatności, sposób i koszt dostawy, całkowitą wartość Zamówienia oraz link do Regulaminu (w przypadku gdy Trwałym Nośnikiem jest wiadomość e-mail) lub Regulamin w wersji papierowej (w przypadku gdy Trwałym Nośnikiem jest tradycyjna forma papierowa).

6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w § 9 ust. 5 Umowę Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem uważa się za zawartą.

§ 10.

Klient ma możliwość rezygnacji z Zamówienia zanim Sprzedawca przyjmie jego Zamówienie do realizacji. W tym celu Klient proszony jest o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ze Sprzedawcą. 

 § 11.

1. Treść zawieranej Umowy Sprzedaży jest utrwalana, zabezpieczana i udostępniana Klientowi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości zawierającej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji i potwierdzenie złożenia Zamówienia.

2. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i odpowiednio zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

ROZDZIAŁ IV FORMY I TERMINY PŁATNOŚCI

§ 12.

1. Klient dokonujący zakupu Produktu w Sklepie Internetowym ma prawo wyboru formy płatności spośród dostępnych opcji:

1) płatności elektroniczne za pośrednictwem platformy PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowej instytucji płatniczej, nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisanej do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444;

2) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy;

3) płatność za pobraniem – opłata uiszczania jest gotówką przy odbiorze przesyłki;

4) płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

2. Terminy płatności:

1) w przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych; Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;

2) w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;

3) w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki;

4) w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy odbiorze zamówionego Produktu.

ROZDZIAŁ V CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

§ 13.

Czas realizacji Zamówienia wynosi do od 2 do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie zamawianego Produktu lub podczas składania Zamówienia podany jest krótszy termin.

§ 14.

W przypadku zamawiania Produktów z różnymi terminami realizacji Zamówienia, terminem obowiązującym jest najdłuższy podany termin, który nie może przekroczyć 5 Dni Roboczych.

§ 15.

1. Początek biegu terminu realizacji Zamówienia liczony jest w następujący sposób:  

1) w przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych - od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy;

2) w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem - od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy;

3) w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki  - od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę;

4) w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym - od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

ROZDZIAŁ VI KOSZTY I RODZAJE DOSTAWY

§ 16.

Dostawa Produktu realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 17.

Zamówione Produkty dostarczane są pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

§ 18.

1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

2. Całkowite koszty dostawy wskazywane są Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym również w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży ze Sprzedawcą.

§ 19.

1. Rodzaje dostawy dostępne w Sklepie Internetowym:

1) przesyłka kurierska;

2) przesyłka kurierska pobraniowa.

2. Sprzedawca udostępnia możliwość osobistego odbioru Produktu w terminach podanych na stronie Sklepu Internetowego.

§ 20.

Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki paragon lub fakturę VAT obejmującą zamówiony Produkt.

§ 21.

Zaleca się sprawdzenie doręczonego Produktu w obecności kuriera, w sposób przyjęty dla przesyłek danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od kuriera sporządzenia odpowiedniego protokołu.

ROZDZIAŁ VII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 22.

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

§ 23.

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produkt bez wad. Jeżeli Produkt sprzedany za pośrednictwem Sklepu Internetowego ma wady, Klient ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy.

§ 24.

1. Zaleca się, aby w reklamacji podane zostały następujące informacje:

1) dane kontaktowe Klienta ułatwiające i przyśpieszające rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę;

2) wskazanie reklamowanego Produktu i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń;

3) określenie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży tj.: usunięcie wady lub wymiana Produktu na nowy lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny przy jednoczesnym wskazaniu kwoty, o którą cena ma być obniżona lub odstąpienie od Umowy Sprzedaży.                                                                 

2. Wymogi podane w § 24 ust.1. są formą zalecenia i nie mają wpływu na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

§ 25.

Przykładowy wzór zgłoszenia reklamacji Produktu w ramach rękojmi dostępny jest tutaj.

§ 26.

1. Reklamacje związane z Produktem, realizacją Umowy Sprzedaży, w związku z  korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wszelkie inne reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może złożyć:

1) osobiście w firmie Sprzedawcy pod adresem: ul. Wierzbowa 3, 23-400 Biłgoraj;

2) pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Wierzbowa 3, 23-400 Biłgoraj;

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@natallyfashion.pl

§ 27.

Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana pocztą na adres korespondencyjny podany przez Klienta, a w przypadku podania adresu e-mail jako adresu kontaktowego, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 28.

Klient korzystający z uprawnień wynikających z rękojmi jest zobowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na koszt Sprzedawcy na adres: ul. Wierzbowa 3, 23-400 Biłgoraj. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

§ 29.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru Produktu. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką Produktu ponosi Klient.

§ 30.

1. Sprzedawca informuje, że w razie jakichkolwiek sporów związanych z działalnością Sklepu Internetowego, w tym dotyczących zawieranych Umów Sprzedaży oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient ma prawo skierowania pozwu do sądu powszechnego, którego właściwość ustala się według zasad określonych w Kodeksie postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296 ze zm.).

2. Sprzedawca informuje, że korzysta z pozasądowych metod rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016, poz. 1823).

3. Korzystanie z pozasądowych metod rozwiązywania sporów ma charakter dobrowolny.

4. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument może zwrócić się do:

1) właściwego dla Sprzedawcy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (http://www.ihlublin.pl/poradnictwo_adr.html) z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w trybie umożliwienia zbliżenia stanowisk stron lub w trybie przedstawienia stronom propozycji rozwiązania sporu;

2)  stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej (http://www.ihlublin.pl/)  z wnioskiem o rozstrzygnięcie wynikłego sporu.

5. Klient będący Konsumentem ma możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy i niezbędnych informacji u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (wyszukiwarka rzeczników dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl).

6. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami (platformy ODR) dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL Platforma ODR to interaktywna strona internetowa, prowadzona we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej (dalej UE). Dzięki wykorzystaniu platformy ODR, Konsument ma możliwość łatwego i wygodnego zgłoszenia skargi dotyczącej zakupu internetowego i rozstrzygnięcia go drogą elektroniczną.  Platforma ODR służy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między Konsumentami mieszkającymi w UE, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE.

7. Szczegółowe informacje o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

§ 31.

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

§ 32.

W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe, przewidywalne lub umyślne wyrządzone szkody w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

ROZDZIAŁ VIII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(dotyczy tylko Klientów będących Konsumentami)

§ 33.

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów zwrotu Produktu Sprzedawcy wskazanych w § 42. i § 44. niniejszego Regulaminu.

§ 34.

Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od daty wydania Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Konsumenta (lub wskazanej przez niego osoby trzeciej) ostatniego Produktu, partii lub części.

§ 35.

1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

2. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy, dostępnego tutaj lub przy użyciu wzoru udostępnionego przez Sprzedawcę, dostępnego tutaj, jednakże nie jest to obowiązkowe.

§ 36.

1. Do zachowania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu.

2. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:

1) pocztą na adres korespondencyjny: Wierzbowa 3, 23-400 Biłgoraj;

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@natallyfashion.pl

§ 37.

W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia na Trwałym Nośniku na adres podany jako adres kontaktowy przez Konsumenta (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej).

§ 38.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

§ 39.

Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego Zamówienie do realizacji, oferta Klienta dotycząca zawarcia Umowy Sprzedaży przestaje wiązać i Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

§ 40.

W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży na opisanych powyżej zasadach, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z zastrzeżeniem zapisów § 42. i § 44. niniejszego Regulaminu.

§ 41.

Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 42.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 43.

1. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, na koszt własny, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.    

2. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

§ 44.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

§ 45.

Zwrot środków na rzecz Konsumenta nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 46.

Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 47.

1. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy, a w szczególności w odniesieniu do umów w których:

1) przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Produktami.

ROZDZIAŁ IX ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

§ 48.

1. Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

1) „konto” - nieodpłatna Usługa Elektroniczna świadczona przez czas nieoznaczony. W celu utworzenia „konta” niezbędne jest dokonanie rejestracji polegającej na: [1] podaniu przez Klienta w formularzu rejestracji następujących danych: imię, nazwisko, telefon, e-mail, hasło, adres zamieszkania, a w przypadku Klientów nie będących Konsumentami również nazwy firmy i nr NIP, [2] przesłaniu formularza rejestracji drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór stosownej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracji. W trakcie uzupełniania formularza rejestracji Klient ma możliwość zapoznania się i zaakceptowania treści Regulaminu poprzez zaznaczenie stosownego pola.  Po przesłaniu uzupełnionego formularza rejestracji Klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji przesyłane przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu rejestracji przez Klienta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi „konto” drogą elektroniczną, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do „konta” Klienta, dokonywania zmian w podanych podczas rejestracji danych oraz korzystania z następujących przywilejów: [1] podgląd statusu realizacji zamówień i historii zakupów, [2] brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach, [3] możliwość otrzymywania rabatów i kuponów promocyjnych. Klient ma możliwość, w każdym momencie i bez podawania przyczyny, wypowiedzieć umowę o prowadzeniu „konta” poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego żądania drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@natalllyfashion.pl lub drogą pisemną na adres: ul. Wierzbowa 3, 23-400 Biłgoraj;

2) „formularz zamówienia” – nieodpłatna Usługa Elektroniczna świadczona przez czas oznaczony, umożliwiająca składanie Zamówień w Sklepie Internetowym. W „formularzu zamówienia” niezbędne jest podanie danych dotyczących Klienta: imię, nazwisko, telefon, e-mail, ulica i nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj (w przypadku Klientów nie będących Konsumentami konieczne jest również podanie nazwy firmy i nr NIP) oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/-ów, sposób płatności, sposób i miejsce dostawy.  Zawarcie umowy dotyczącej świadczenia Usługi Elektronicznej „formularz zamówienia” następuje w chwili dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka znajdującego się w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia polega na dokonaniu kolejno dwóch czynności: [1] wprowadzeniu w/w danych, [2] kliknięciu w przycisk „potwierdzam zakup”. Rozwiązanie umowy następuje po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem „formularza zamówienia” lub wskutek wcześniejszego zaniechania tej czynności przez Klienta;

3) „składanie zapytań” – nieodpłatna Usługa Elektroniczna, świadczona przez czas oznaczony. Zawarcie umowy dotyczącej świadczenia usługi następuje w momencie kliknięcia przez Klienta w przycisk „zapytaj o produkt” znajdujący się w karcie Produktu w Sklepie Internetowym. Usługa polega na uzupełnieniu formularza zapytania, w którym niezbędne jest podanie danych dotyczących Klienta: imię, adres e-mail oraz wpisanie treści zapytania, a następnie przesłanie formularza Sprzedawcy poprzez kliknięcie w pole „wyślij”. Rozwiązanie umowy dotyczącej świadczenia usługi „składanie zapytań” następuje w chwili wysłania formularza zapytania przez Klienta do Sprzedawcy lub wskutek wcześniejszego zaniechania tej czynności przez Klienta;

4) „dodawanie opinii” - nieodpłatna Usługa Elektroniczna, świadczona przez czas oznaczony. Zawarcie umowy o świadczenie usługi następuje w momencie kliknięcia przez Klienta w przycisk „dodaj opinię” znajdujący się w karcie Produktu w Sklepie Internetowym. Usługa polega na możliwości przesłania przez Klienta własnej opinii dotyczącej danego Produktu i wymaga wprowadzenia do formularza opinii: imienia i nazwiska Klienta oraz w/w opinii, a następnie przesłanie formularza Sprzedawcy poprzez kliknięcia w pole „wyślij”.  Rozwiązanie umowy dotyczącej świadczenia usługi „dodawanie opinii” następuje w chwili wysłania formularza opinii przez Klienta do Sprzedawcy lub wskutek wcześniejszego zaniechania tej czynności przez Klienta.

 § 49.

Usługi wymienione w § 48. świadczone są przez Sprzedawcę przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 § 50.

Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego świadczonych przez Sprzedawcę Usług Elektronicznych opisany jest w Rozdziale VIII niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ X DANE OSOBOWE

§ 51.

1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Klientów w ramach korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO. 

3. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych w Sklepie Internetowym dostępne są w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie Sklepu Internetowego.

ROZDZIAŁ XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 52.

1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca zamieszcza na stronie Sklepu Internetowego stosowną informację zawierającą zestawienie zmian Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego.

2. O zmianie Regulaminu Sprzedawca dodatkowo powiadamia Klientów korzystających z Usługi Elektronicznej „konto” w Sklepie Internetowym poprzez przesłanie stosownej informacji za pomocą wiadomości e-mail zawierającej link do treści zmienionego Regulaminu.

3. Skutki zmiany Regulaminu mogą być następujące:

1) dla Klienta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o charakterze ciągłym na podstawie niniejszego Regulaminu (np. umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej „konto”) zmieniony regulamin jest wiążący, tylko i wyłącznie jeśli zachowane zostały wytyczne wymienione w art. 384 oraz art. 3841 Kodeksu Cywilnego, to znaczy, że Klient został powiadomiony o zmianach w sposób prawidłowy i nie zdecydował się na wypowiedzenie umowy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W sytuacji gdyby wskutek zmiany Regulaminu wprowadzone zostały jakiekolwiek nowe opłaty lub opłaty obowiązujące zostałyby podwyższone, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy;

2) dla Klienta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o innym charakterze niż umowa ciągła na podstawie niniejszego Regulaminu (np. Umowę Sprzedaży), zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na złożone Zamówienia oraz zawarte Umowy Sprzedaży.

§ 53.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl